Tuesday, November 13, 2007

NaNo: Day 13

Zokutou word meterZokutou word meter
34,938 / 50,000
(69.9%)

No comments: