Tuesday, November 6, 2007

NaNo: Day 6

Zokutou word meterZokutou word meter
14,230 / 50,000
(28.5%)

No comments: