Friday, November 23, 2007

NaNo: Day 23

Zokutou word meterZokutou word meter
42,773 / 50,000
(85.5%)

Wow. I feel 100% better. :)

No comments: