Monday, November 5, 2007

NaNo: DAY 5

Zokutou word meterZokutou word meter
13,091 / 50,000
(26.2%)


Monday Memory: I remember being normal.

Then I started to write.

No comments: